La Junta Directiva

La Junta Directiva és l’òrgan executiu de la Federació. Els seus membres són elegits lliurement per l’Assemblea General entre els seus Delegats mitjançant una votació. Aquesta elecció es porta a terme de manera ordinària cada dos anys i consta de dos fases: en una primera votació s’eligeixen deu dels cinquanta-set Delegats per cobrir els càrrecs de la Junta Directiva. En una segona votació s’eligeix directament el President entre eixos deu Delegats ja elegits. Els nou membres restants hauran de rebre per designació directa del President els càrrecs directius que faltaran atorgar. Per últim, cada comissió fallera que no assoleix cap representant entre eixes deu persones procedeix a la designació interna i lliure d’un dels seus tres Delegats com a membre de la Junta Directiva. Estos membres que arriben per designació de cada comissió reben obligatòriament la condició de Vocal i així queda completada la Junta, estant totes les falles representades en ella amb els mateixos drets.

Aquest òrgan marca les línies d’actuació per a cada període de dos anys i crea Grups de Treball per tal de portar-les a terme. Un membre de la Junta Directiva formarà part obligatòriament de cada grup de treball.

La composició d’aquest òrgan és variable en nombre de membres. El mínim sempre serà el d’un membre per falla (actualment dinou) però si dos o tres Delegats d’una mateixa falla resulten elegits a la votació de l’Assemblea el nombre de membres augmentarà, ja que això implica que una altra falla quede sense representant votat i caldria que aportara un Vocal. Actualment està formada per 20 membres ja que La Mercè compta amb dos membres per elecció de l’Assemblea.

FACEBOOK