Grups de treball

Els grups de treball són òrgans no governatius de la Federació. La Junta Directiva crea tants grups de treball com siga necessari per desenvolupar les línies d’actuació marcades a l’inici de cada període de dos anys o les necessitats puntuals que hi van sorgint. Els grups poden ser integrats lliutrement per qualsevol faller, membre o no dels òrgans de govern, o persones de fora del món faller que es consideren de vàlua per al tema a tractar.

Cada grup de treball estarà presidit i dirigit per un dels quatre Directors d’Àrea de la Junta Directiva segons el tema que haja de tractar. Així, si el grup treballa sobre un acte públic serà el Director de l’Àrea corresponent a Actes i Protocol qui el dirigirà, si tracta un tema intern d’organització de les comissions serà el Director de l’Àrea d’Organització i Gestió, si tracta un tema de caire econòmic serà el Director de l’Àrea Econòmica i si tacta un tema de reglaments o textos legals serà del Director de l’Àrea Jurídica. Quan el grup acaba el treball eleva un informe a la Junta Directiva i aquesta l’aprova o el trasllada a l’Assemblea General segons les competències atribuïdes als Estatuts. Ja siga a la Junta o a l’Assemblea, totes les falles a la vista del treball fet gaudiran del dret a vot sobre l’actuació proposada després de l’estudi fet per cada Grup de Treball.

FACEBOOK